Air Ticketing

SINGAPORE

LKR 31,800/-

KUALA LUMPUR

LKR 35,000/-

LONDON

LKR 69,000/-

DUBAI

LKR 46,500/-

DELHI

LKR 46,500/-

BANGKOK

LKR 38,000/-
Page 2 of 212